Користування Картами Таро – великий гріх.

download

КАРТИ ТАРО  можна побачити, що не в одному магазинів пропонується  вражаюча “література” – карти Таро. Найчастіше розташовують її на видному місці прилавків, інколи при самій касі, щоб полегшити клієнтам зауважити та ку­пити цю нову “книжку”. Працівники книгарень твердять, що кожне наступ­не видання карт Таро “продається як теплі булочки”. Це добрий бізнес для видавців, оптовиків, продавців. Од­ним словом – бестселер.

Ізотеричні центри поруч із літерату­рою, яка представляє філософії Сходу, йогу, новий містицизм і Нью-ейдж; поруч з дисками з релаксаційною і медитаційною музикою та ефірни­ми оліями, запашними свічками і ….. , звичайно також пропонують…”Таро – карти для воро­жіння”. До колоди карт переважно до­дається “інструкція обслуговування”, для того щоб “клієнтів” не відлякували своєю таємничістю дивні фігури, сим­воли, башти, що переламуються, па­лаючі кущі та магічні знаки. Для більш зацікавлених організовуються навіть спеціальні семінари, наприклад, на тему “Астрологічне сузір’я Таро” – для ознайомлення з методом розробки Гороскопу Народження а також горо­скопу на даний рік, з використанням карт Таро. Карти можуть “багато ска­зати”: що зустріне людину через рік, два як закінчиться дана справа, що відбудеться у світі, вкажуть також пер­сональне Щасливе Число, яке відпові­дає одному з архетипних Сузірь. Бага­то хто цікавиться такими знаннями…

Сучасні засоби масової інформації широко зацікавлені картами Таро. Свідчать про це не тільки численні ре­клами, які приносять великі прибутки, отже є “добрим бізнесом”, а також численні інтерв’ю, висловлювання, репортажі, статті. Таро стало великим відкриттям… після багатьох століть замовчування і відкидання його, як небезпечної гри.

Вже стародавні римляни мали систе­му ворожби, яка складалася з малих табличок з вирізьбленими на них сим­волами. У VIII столітті з’явилися карти. Техніка ворожіння за допомогою карт дуже проста: деякі карти мають осо­бливе значення. Наприклад, 7 черво­ве є картою любові, 10 червове озна­чає виконане побажання, а 10 пікова є картою щастя. 52 карти в колоді дають тисячі комбінацій і інтерпретаційних можливостей.

Найчастіше комплект карт таро складається з 78 карт, в тому 56 поді­ляється на чотири комплекти, які ста­новлять так-звані малі таємниці а 22 карти картинкові називаються вели­кими арканами (таємницями). Група картинкових карт, відповідно до популяризаторів таро, походить від Гермеса Трісмегістоса, радника Осіріса, короля Єгипту.
Насправді ж, як подає “Енциклопедія Окультизму” Люіса Спенс’а з 1960 р., Гермес Трісмегістос це грецька назва єгипетського ідола Тот , бога Місяця і володаря часу, божества мудрості і науки , якого представляють як ібіса або в людській постаті з головою  ібіса чи павіана.

«Єгипетське таро складається з 52 карт.  Всі карти позначені картинами і барельєфами із староєгипетських святинь, у яких відбувалися присвя­ти адептів священицького знання. Із спільного з ним джерела походить так зване “циганське таро”, яке має тіль­ки 32 або навіть 24 карти і інакше по­яснює символи, ніж попереднє. Дехто “більш втаємничений” компонує на базі староєгипетської версії наступні мутації таро, “збагачуючи” їхній коло­рит, змінюючи певні символи і знаки. Правдоподібно польська мутація таро сягає давньослов’янських знаків і це означає, що є більш “близькою” для поляків.

Ключами до таро є 22 карти, які ста­новлять великі таємниці. Вони від­повідають літерам староєврейського алфавіту. Деякі твердять, що це має тісний зв’язок із єврейською кабалою. Кабала є таємною доктриною, яка своїм корінням сягає старожитньої єв­рейської релігії. Опирається головним чином на “приватних одкровеннях”.

Ортодоксальні, віруючі євреї запере­чують кабалу. Натомість її прихильни­ки твердять, що спасіння здобуваєть­ся завдяки володінню спеціальними “езотеричними” знаннями. Відкида­ють Біблію, для них Бог це безособо­ве, всюдиприсутнє джерело енергії. Людина не створена Богом, а підлягає реінкарнації. Через таємне знання, доступне лише обраним, вона осягає божественність і стає причиною свого власного спасіння. Таро, відповідно до деяких його прихильників, є “під­ручником” таємного знання, яке при­носить самоспасіння. Тим самим воно відсуває на бік особу Ісуса Христа…

Пропагандисти таро підкреслюють особливо його “ігрові”, релаксацій­ні достоїнства. Небагато, або зовсім не говориться про тісні зв’язки таро з окультизмом і магією. Адже таро ста­новить частину окультизму і протягом багатьох століть було практиковане у вузьких колах людей, що займали­ся “сучасною магією”. Як твердить в своїй “Енциклопедії Окультизму” Люіс Спенс: “кожен, при крихті стараннос­ті, може з легкістю навчитися читати карти. Але хтось, хто має неординарні психічні і психологічні здібності, може дійти до ширшого читання, до глиб­шого і більш детального розуміння. В картах міститься магія”.

Конкретною метою прочитання карт таро є отримування знання, що стосу­ється особи або подій, яке неможли­во осягнути звичайними людськими засобами. Для нас очевидне, що ми не можемо “попередити” майбут­нього і воно завжди залишається для нас окрите таємницею. Ті, що читають таро, однак твердять, що мають “за­сіб”, “міць”, “силу” які перевищують цю людську неможливість. Роблять це силою магії, таємного знання, яке звертається до інших, чужих сил не­знаних пересічній людині.

При ворожінні комусь на картах таро дуже важливу роль відіграє “відчуття даної особи, впровадження її у від­повідний настрій”, так щоб “паранормальні здібності ворожбита могли бути дієвими”.

Вдивляння в карти таро має схоже значення як, при іншій ворожбі, вдив­ляння в кришталеву чи мильну кулю. Воно допомагає внутрішньо зосеред­итися і “усвідомити паранормальні враження”. Цим деякі “вправлені во­рожбити” пояснюють той факт, що не завжди однаково добре настроєні до читання в картах, хоч ці карти бачать перед собою. Одного дня читають їх з легкістю і точно, а іншим разом їм “не йде”. Це виразний знак, що не самі карти і інструкція користування ними вирішують про вміння ворожити, а що в гру входять додатково, і то в значно­му ступені, “інтуїтивні обдарування”, або інакше кажучи “уміння підкорити­ся силі магії таро”.

Психологи підкреслюють, що в се­ансах, метою яких є передрікання будь-чийого майбутнього, дуже важ­ливу роль відіграє телепатія, тобто читання думки конкретної особи, а також підсвідоме порозуміння з нею. Між ворожбитом а його “клієнтом” з’являється тоді дуже стислий, духо­вний  зв’язок, наслідки якого, особли­во для вразливих і слабких психічно людей, важко визначити. Тільки в не­значній мірі ворожба з карт опираєть­ся на “медіум-містичних здібностях”, отже на певних таємничих вміннях, що належать до галузі парап­сихології. Для християнина моральна оцін­ка ворожби з карт, отже тим більше також користування з “сили магії” таро, однозначно негативна. Вже пророк Єремія в своєму листі до вигнанців, що залиша­лися у ва­вилонській неволі в царя Навуходонозора , який любувався в магії і ворожбі, застерігав: “Не давайте себе ошукува­ти вашим пророкам, що між вами, та вашим віщунам і не зважай­те на сни ваші, що вам сняться. Не­правду пророкують вони вам ім’ям Моїм; не посилав Я їх, – слово Господ­нє” (Єр. 29,8-9). Ця заборона і засте­реження перед потаємним злом магії багато разів повторювалася в Святому Писанні.

Чи карти знають Твоє майбутнє?… Чи давньоєгипетські боги правдиво визначать Твою долю у сучасному сві­ті?… Ворожба, як будиночок з карт, розсипається перед Правдою, до якої провадить нас Ісус Христос.

 

Уривок з книжки о. Анджея Зволіньского “Таємні сили”

 

Залишити відповідь